Gold-Vit D3 2000IU + K2– 30 kapsula likuide 

Produkti është dizajnuar për të rriturit që dëshirojnë ta plotësojnë dietën me vitaminën D dhe vitaminën K.